Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Podmínky

Obchodní podmínky

§ 1 Oblast působnosti a definice

(1) Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchodní vztahy mezi námi a zákazníkem platné v době objednávky.

(2) "spotřebitelem" ve smyslu těchto obchodních podmínek se rozumí každá fyzická osoba, která s námi obchoduje za účelem, který není obchodní, ani nemůže být přiřazena její samostatná odborná činnost (§ 13 BGB).

(3) "Zhotovitel" pro účely těchto Podmínek, všechny fyzické nebo právnické osoby nebo partnerské společnosti s právní subjektivitou, nás kontaktují v podnikání a jednají při výkonu své obchodní či samostatné výdělečné činnosti (§ 14 BGB). Pokud dodavatel nejedná při výkonu svého obchodu, podnikání nebo povolání, má také prospěch jeho konkrétní práva spotřebitelů. Je považován za spotřebitele ve smyslu těchto obchodních podmínek.

(4) "Zákazník" ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je třeba pochopit jak spotřebitelům, tak podnikatelům.

(5) Podmínky podnikatelů, kteří stojí v našich podmínkách a

§2 Uzavření smlouvy, uchovávání smlouvy

Zavřeno.

Soubor zboží v našem internetovém obchodě není naší právně závaznou nabídkou, nýbrž pouze nezávaznou výzvou zákazníka k objednání tohoto produktu. Zákazník je závaznou smluvní nabídkou pouze tehdy, když prochází objednávkovým postupem stanoveným v našem obchodě:

a) Vyberte požadovaný produkt kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku"

b) Zkontrolujte košík

c) Stiskněte tlačítko "Checkout"

d) Vyberte tlačítko "Další"

e) Přihlaste se do internetového obchodu po registraci a zadejte své údaje (e-mailovou adresu a heslo).

f) zkontrolujte své údaje.

g) Závazné odeslání objednávky prostřednictvím tlačítka "Objednat nyní".

Před povinným odesláním objednávky se zákazník může vrátit na stránku, na které byly shromážděny údaje, která zákazníka při procesu objednávky provedla kliknutím na tlačítko "Zpět" svého prohlížeče a znovu zkontrolovat jeho údaje. Tam může opravit jakoukoliv chybu nebo ukončit proces objednávky zavřením internetového prohlížeče.

Pro In-App Chases není povoleno používat technickou pomoc (např. boty). SNKS si vyhrazuje právo zrušit podezřelé skóre nebo objednávky bez samostatného vysvětlení nebo odůvodnění zrušení.

Po obdržení objednávky potvrdíme automaticky sestaveným e-mailem. Tento e-mail však nepředstavuje přijetí nabídky z naší strany dar. je přijetím nabídky naší stranou písemně, písemně nebo dodáním zboží.

§3 Ceny, doprava, platba, splatnost

(1) Všechny ceny zahrnují DPH a další cenové složky. To nezahrnuje žádné náklady na dopravu.

(2) můžete platit prostřednictvím vorkasse (debet) nebo paypal nebo stripe.

(3) Pokud zákazník platí prostřednictvím PayPal nebo inkasu, je zavázán uhradit odpovídající částku peněz ihned po uzavření smlouvy.

(4) Zákazníci obdrží spolu s dodáním fakturu. Zákazníci obdrží fakturu o příslušné částečné částkě při částečném dodání.

§4 Dodávka, převod rizika

(1) Pokud v popisu produktu výslovně neuvedeme něco jiného, nastavte nám všem v internetovém obchodě zboží okamžitě odesláno.

(2) Je-li zákazník spotřebitelem, přechází riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží až do doby dodání zboží zákazníkovi.

(3) Je-li zákazníkem podnikatelem, přechod přebírá riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží již drženého při předání zboží

§5 Výhrada vlastnictví

(1) Je-li zákazník spotřebitelem, vydržíme si vlastnictví zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

(2) Je-li zákazníkem podnikatelem, vyhrazujeme si vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení všech pohledávek, které vyplývají z aktuálního obchodního vztahu. V případě, že hodnota zboží pohledává zajištěné nároky z běžného obchodního vztahu o 10%, jsme povinni zboží propustit.

(3) Je-li zákazník podnikatelem, může tento zboží dále prodat v běžném obchodním styku. V takovém případě nám nyní postoupí veškeré pohledávky ve výši částky faktury, zákazník roste dalším prodejem třetím osobám ve vztahu k těmto. Už teď přijímáme úkol. Zhotovitel je námi po postoupení oprávněn vymáhat dluh. Událost si však vyhrazujeme. Že zhotovitel nesplní své platební povinnosti a v prodlení s platbou právo vybrat pohledávku sám. Zpracováním a nakládáním se zbožím dodaným podnikatelem je jméno a naším jménem. Pokud podnikatel zboží zpracoval, nabývá nám spoluvlastnictví k nové věci. Toto vlastnictví se měří vzhledem k hodnotě námi dodaného zboží, stejně jako v případě, že zboží podnikatelem zpracovává nebo míchá s takovými předměty, které nám nepatří.

--------------------------------------------------

6 Záruka

(1) Pro spotřebitele platí zákonné záruční předpisy.

(2) promlčecí lhůta pro záruční nároky na použité věci pro spotřebitele odchylně od jednoho roku ode dne dodání.

Takové zkrácení promlčecí lhůty se však nevztahuje na záruční nároky, které mají za následek škodu a pokud dochází k úmyslu nebo hrubé nedbalosti nebo porušení základních smluvních povinností. Významnými smluvními povinnostmi jsou ty, jejichž plnění je vůbec možné řádné provádění a plnění smlouvy a kterým může kupující obvykle důvěřovat.

(3) Nároky na škodu spotřebitelů z důvodu újmy života, těla nebo zdraví nebo z důvodu ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek (zákon o odpovědnosti za výrobek) nejsou dotčeny. Pro všechny naše agenty platí stejná pravidla.

(4) Záruční nároky, které nejsou směřovány na odškodnění podnikatelů, uplynou jeden rok ode dne dodání. Tím nejsou dotčeny zákonné promlčecí lhůty pro žalobu

(5) V rámci těchto obchodních podmínek je povinen neprodleně zkontrolovat přijaté zboží na množství a jakostní odchylky. Zjevné vady nám musí být oznámeny písemně do lhůty jednoho týdne od převzetí příslušného zboží. Uplatnění záručních nároků je vyloučeno, pokud zhotovitel nesplní povinnost zobrazovat. Zaměstnavatel je povinen oznámit skryté vady ve lhůtě jednoho týdne písemné výpovědi. Lhůta začíná zjištěním odpovídající vady. K dodržení lhůty stačí, pokud je vada odeslána včas. Důkazní břemeno pro jakoukoliv reklamaci, zejména pro samotnou vadu, dobu jejího vzniku a včasnost reklamace v tomto případě nese podnikatel.

--------------------------------------------------

§7 Omezení odpovědnosti

Odpovědnost za škody způsobené jednoduchou nedbalostí je vyloučena, ledaže by vyplývaly z porušení základních smluvních povinností, záruky za kvalitu kupního předmětu, škody vyplývající z újmy života, těla nebo zdraví nebo nároků podle zákona o odpovědnosti za výrobek (zákon o odpovědnosti za výrobek). Významnými smluvními povinnostmi jsou ty, jejichž plnění je vůbec možné řádné provádění a plnění smlouvy a kterým může kupující obvykle důvěřovat. Pro všechny naše agenty platí stejná pravidla. Odpovědnost za porušení základních smluvních povinností je v případě jednoduché nedbalosti omezena na škody, které jsou předvídatelné a obvykle spojené se smlouvou.

 

--------------------------------------------------

 

§8 Právo na odstoupení od smlouvy jako spotřebitel:


Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez nutnosti uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, zboží převzala/převzala.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste zaslali oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky stažení

V případě odstoupení od této smlouvy jsme povinni vrátit veškeré vámi provedené platby včetně dodacích nákladů (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z výběru dodávky jiné než nabízené standardní dodávky) okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů od obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy. Tato vrácení peněz bude provedena stejným způsobem platby použitým při původní transakci, není-li s vámi výslovně dohodnuto jinak. Za žádných okolností vám nebudou účtovány další poplatky v souvislosti s touto refundací. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, který je dřívější den.

Zboží nám musí být odesláno nebo vráceno neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží zašlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží v rámci Spojených států neseme v případě, že kupní cena zboží, které má být vráceno, je $50 nebo více, za předpokladu, že zpracováte vrácení prostřednictvím odkazu DHL pro vrácené zboží, který najdete v části "Vrácení zboží". U zboží, jehož kupní cena je nižší než $50, nebo u vrácení ze zahraničí nese zákazník náklady na vrácení zboží.

Za jakoukoliv ztrátu hodnoty zboží nesete odpovědnost pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena zbytečným nakládáním se zbožím za účelem kontroly jeho vlastností, vlastností a funkce.

 

--------------------------------------------------

 

 

§ 9 Smluvní ustanovení týkající se nákladů na vrácení při odstoupení od smlouvyPřímé náklady na vrácení zboží v rámci Spojených států neseme v případě, že kupní cena zboží, které má být vráceno, je $50 nebo více, za předpokladu, že zpracováte vrácení prostřednictvím odkazu DHL pro vrácené zboží, který najdete v části "Vrácení zboží". U zboží, jehož kupní cena je nižší než $50, nebo u vrácení ze zahraničí nese zákazník náklady na vrácení zboží.

 


--------------------------------------------------

 

 

§10 jazyk smlouvy, volba práva a jurisdikce

 

(1) Provádění a plnění smlouvy je zohledněno výhradně v německém jazyce.

(2) Smluvní vztahy mezi právem Spolkové republiky Německo, CISG jsou vyloučeny. Pro spotřebitele, kteří smlouvu neuzavřou pro profesní nebo obchodní účely, má výše uvedený výběr práva pouze v rozsahu, v jakém je poskytnutá ochrana zrušena závaznými ustanoveními právních předpisů státu spotřebitelem své obvyklé bydliště.

(3) Pokud je zákazník obchodníkem, právnickou osobou veřejnoprávního práva nebo veřejnoprávním zvláštním fondem, je výlučnou jurisdikcí pro všechny spory vyplývající z této smlouvy naše sídlo.


--------------------------------------------------

§ 11 Kodex chování
Nepodrobili jsme žádné kódy.

 

--------------------------------------------------§12 OddělitelnostPokud je jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají tímto ustanovením nedotčeny zbývající ustanovení. To platí nejen v případě, že je strana znevýhodněna jako nepřiměřená odstraněním jednotlivých doložek, které nelze očekávat, že budete dodržovat smlouvu.